Skip to main content
Skip table of contents

Reports (Prepaid Card)

Tên màn hình (Screen Name)

Prepaid Card (Thẻ trả trước) - Reports (Báo Cáo)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Food and Beverage - Prepaid Card - Reports

Tổng quan (Summary)

Quản lý các thẻ thuộc các chương trình tại cấp cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

1. Transaction Detail

 • Outlets: các outlets tại cơ sở

 • Business Date: ngày hoạt động

 • Transaction Date: ngày giao dịch

 • Program: chương trình

 • Search: tìm kiếm

 • #: số thứ tự

 • Outlet: tên outlet

 • QR Code: mã QR của thẻ

 • Business Date: ngày hoạt động

 • Transaction Date: ngày giao dịch

 • Initial Balance: số dư ban đầu

 • Available Balance: số dư hiện tại

2. Re-Print

 • Outlet: tên outlet

 • QR Code: tương ứng với mã thẻ

 • Re-Print time: ngày giờ tháng năm re-print bill

 • Cashier: tên thu ngân

 • Copy No: bảng copy thứ mấy

 • Re-Print Note: lý do re-print

 • Initial Balance: số dư ban đầu

 • Available Balance: số dư hiện tại

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.