Skip to main content
Skip table of contents

Sản phẩm (Product)

Tên màn hình (Screen Name)

Product - Danh sách sản phẩm

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Admin Setting – Setup – Food and Beverage – Product

Tổng quan (Summary)

Thêm/xóa/chỉnh các sản phẩm thuộc phân hệ FnB

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các nhóm sản phẩm đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Mã/Code: Mã sản phẩm

 • Tên/Name: Tên sản phẩm

 • Đơn vị tính của mặt hàng/UOM

 • Nhóm sản phẩm/ Category: Nhóm sản phẩm cha liền kề của sản phẩm đang xem

 • Phí dịch vụ/ SVC: Phí dịch vụ của sản phẩm, thông thường bằng 5%, được quy định trên cấp HO

 • Thuế tiêu thụ đặc biệt/ SCT: Thuế tiêu thụ đặc biệt của sản phẩm, thường áp dụng cho các sản phẩm dịch vụ Massage, được quy định trên cấp HO

 • Thuế giá trị gia tăng/ VAT: Thuế giá trị gia tăng, thông thường bằng 10%, tính trên giá sản phẩm, phí dịch vụ và thuế tiêu thụ đặc biệt, được quy định trên cấp HO

 • Các cơ sở được áp dụng/No. Of Property

 • Trạng thái/ Status của sản phẩm: Active/ In-active

 • Nút chức năng/Action:

  • Thêm/Add: Nhấn để thêm một sản phẩm mới

 • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một sản phẩm

Lưu ý (Remarks)

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.