Skip to main content
Skip table of contents

Serving Periods

Tên màn hình (Screen Name)

Serving Periods - Thời gian phục vụ

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Configurations - Trx Code Settings - Serving Periods

Tổng quan (Summary)

Thông tin thời gian phục vụ để ghi nhận doanh thu vào Cirrus PMS

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các giai đoạn phục vụ đã khai báo

 • Tên/Name: Tên của giai đoạn phục vụ để tạo transaction code post qua PMS

 • Outlet

 • Code: Có thể lấy 3 số đầu của transaction code (Outlet + Period) hoặc đặt code để xác định giai đoạn của đơn hàng của từng Outlet

 • Giờ bắt đầu/ Start Time

 • Giờ kết thúc/ End Time

 • Nút chức năng:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của giai đoạn phục vụ

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa giai đoạn phục vụ

Thêm mới một giai đoạn cho Outlet: Click Add và thêm thông tin

Lưu ý (Remarks)

Transaction code của các sản phẩm gồm 4 số (ABCD) được cấu hình từ:

 • Mã Outlet + Mã Period: ABC

 • Mã nhóm sản phẩm - Category: D

Hệ thống sẽ tự tạo transaction code tương ứng cho mỗi sản phẩm trong đơn hàng tại thời điểm ghi nhận

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.