Skip to main content
Skip table of contents

SLAs (Service Level Agreement)

Cài đặt tiêu chuẩn dịch vụ tại cơ sở. SLAs được cài đặt và gắn với Quick Task nhằm mục đích mặc định gán SLAs (theo phút) cho 1 công việc mới được tạo trên phân hệ Task Management.

Xem thêm:

Quick Task Name ( Tạo Nhanh Công Việc)

Khi đầu việc được tạo với Quick Task tương ứng đã được gán SLA time, màn hình chi tiết công việc sẽ hiển thị thông tin SLA (theo phút) và thời gian tính giờ (từ lúc tạo đầu việc)

SLAs counter sẽ đếm từ thời điểm đầu việc được tạo.

Lưu ý: SLA time là thông số được cấu hình sẵn theo từng hạng mục Quick Task, việc cấu hình SLA & Quick Task cần được bật phân quyền tương ứng để có thể cài đặt, thông tin này không được chỉnh sửa khi tạo đầu việc.

Thông báo trên Mobile App

Đối với đầu việc được tạo từ Quick Task kèm theo SLA, khi công việc quá hạn, nhân viên sử dụng ứng dụng Staff App sẽ nhận được thông báo cảnh báo.

Thông báo trên Trình duyệt

Đối với đầu việc được tạo từ Quick Task kèm theo SLA, khi công việc quá hạn, người tạo đầu việc sẽ nhận được thông báo tại trung tâm thông báo trên góc trái của thanh Menu

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.