Skip to main content
Skip table of contents

SVC

Tên màn hình (Screen Name)

SVC - Thông tin transaction code của phí dịch vụ

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Configurations - Trx Code Settings - SVC

Tổng quan (Summary)

Thông tin transaction code của phí dịch vụ cho từng Outlet

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các Oulet và thông tin transaction code cho phí dịch vụ tương ứng

  • Outlet của cơ sở

  • Transaction code: Thông tin Transaction code của phí dịch vụ tương ứng với từng Outlet của cơ sở

  • Nút chức năng:

    • Sửa/Edit: Nhấn để cập nhật Trx Code của phí dịch vụ cho từng Outlet tương ứng

Lưu ý (Remarks)

Danh sách Outlet sẽ được hệ thống tự động load ra để tránh việc người dùng khai báo thiếu

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.