Skip to main content
Skip table of contents

Tenders Details

Tên màn hình (Screen Name)

Tenders Details - Báo cáo chi tiết các hình thức thanh toán cho các đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Food and Beverage - Reports - Tenders - Tenders Details

Tổng quan (Summary)

Báo cáo chi tiết các hình thức thanh toán cho các đơn hàng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Filter - Lọc báo cáo

 • Outlet: Lọc theo Outlet, nếu không chọn Outlet, mặc định hiểu sẽ xuất hết thông tin của toàn bộ các Outlet

 • Business Date: Lọc theo ngày giao dịch của Cirrus PMS (Ngày giao dịch sẽ được cập nhật khi thực hiện Night Audit ở phân hệ Front Office)

 • Transaction Date: Lọc theo ngày hệ thống (1 ngày tính từ 00:00 đến 23:59 )

  • Chỉ có thể lọc theo Business Date hoặc Transaction Date. Chọn Business Date thì thông tin đã lọc ở Transaction Date bị xóa đi

  • Khi vào báo cáo, mặc định hiển thị data của Transaction Date Yesterday (ngày hôm trước)

 • Tender: Lọc theo hình thức thanh toán

 • Search: Tìm kiếm theo số check, tên người ghi nhận đơn hàng/ người thanh toán đơn hàng

Mẫu báo cáo

 • Có thể xuất báo cáo theo bộ lọc đã chọn dưới định dạng excel bằng cách click button Export.

 • Click vào số check để chuyển đến lịch sử chi tiết của đơn hàng

 • Ý nghĩa của các trường dữ liệu:

  • Outlet: Outlet mà tại đó đơn hàng được ghi nhận

  • Check ID: Mã đơn hàng

  • Guest: Số khách dùng bữa

  • Transaction Date: Thời gian thanh toán đơn hàng

  • Order Taker: Nhân viên mở dơn hàng

  • Cashier: Nhân viên thanh toán đơn hàng

  • Tender Type: Hình thức thanh toán của đơn hàng

  • Tender Total: Tổng giá trị thanh toán của hình thức thanh toán này

  • Check Total: Tổng giá trị của đơn hàng

   • 1 đơn hàng có thể có nhiều hơn 1 hình hình thức thanh toán

   • Tender Total có thể nhỏ hơn Check Total nếu đơn hàng được thanh toán bằng 2 hình thức thanh toán trở lên

  • Reference Info: Thông tin của đơn hàng:

   • Số phòng của khách/ Tên của khách trong trường hợp thanh toán bằnng Room Charge

   • Các thông tin ghi chú trong trường hợp thanh toán bằng Post Offline, OC, ENT

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.