Skip to main content
Skip table of contents

Tenders Summary

Tên màn hình (Screen Name)

Tenders Summary - Báo cáo tổng hợp các hình thức thanh toán

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Food and Beverage - Reports - Tenders - Tenders Summary

Tổng quan (Summary)

Báo cáo tổng hợp các hình thức thanh toán

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Filter - Lọc báo cáo

 • Outlet: Lọc theo Outlet, nếu không chọn Outlet, mặc định hiểu sẽ xuất hết thông tin của toàn bộ các Outlet

 • Business Date: Lọc theo ngày giao dịch của Cirrus PMS (Ngày giao dịch sẽ được cập nhật khi thực hiện Night Audit ở phân hệ Front Office)

 • Transaction Date: Lọc theo ngày hệ thống (1 ngày tính từ 00:00 đến 23:59 )

  • Chỉ có thể lọc theo Business Date hoặc Transaction Date. Chọn Business Date thì thông tin đã lọc ở Transaction Date bị xóa đi

  • Khi vào báo cáo, mặc định hiển thị data của Transaction Date Yesterday (ngày hôm trước)

 • Tender: Lọc theo hình thức thanh toán

Mẫu báo cáo

 • Có thể xuất báo cáo theo bộ lọc đã chọn dưới định dạng excel bằng cách click button Export.

 • Click vào mỗi hình thức thanh toán để chuyển đến báo cáo chi tiết các đơn hàng được thanh toán bằng hình thức đã chọn

 • Ý nghĩa của các trường dữ liệu:

  • Hình thức thanh toán/ Tender Type: Các hình thức thanh toán đã được thực hiện theo bộ lọc đã chọn

  • Tổng giá trị/ Total: Tổng giá trị tương ứng với từng loại hình thức thanh toán

  • Phần trăm/ Total Percent: Tỷ lệ phần trăm tính theo giá trị của từng loại hình thức thanh toán

  • Số lượng/ Count: Số lượng đơn hàng được thanh toán của từng loại hình thức thanh toán

  • Giá trị trung bình/ Average: Giá trị trung bình của mỗi đơn hàng được thanh toán bằng hình thức này

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.