Skip to main content
Skip table of contents

Transaction Details

Tên màn hình (Screen Name)

Transaction Details - Báo cáo chi tiết các giao dịch của đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Food and Beverage - Reports - Transaction Details

Tổng quan (Summary)

Báo cáo chi tiết các giao dịch của đơn hàng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Filter - Lọc báo cáo

 • Outlet: Lọc theo Outlet, nếu không chọn Outlet, mặc định hiểu sẽ xuất hết thông tin của toàn bộ các Outlet

 • Business Date: Lọc theo ngày giao dịch của Cirrus PMS (Ngày giao dịch sẽ được cập nhật khi thực hiện Night Audit ở phân hệ Front Office)

 • Transaction Date: Lọc theo ngày hệ thống (1 ngày tính từ 00:00 đến 23:59 )

  • Chỉ có thể lọc theo Business Date hoặc Transaction Date. Chọn Business Date thì thông tin đã lọc ở Transaction Date bị xóa đi

  • Khi vào báo cáo, mặc định hiển thị data của Transaction Date Yesterday (ngày hôm trước)

 • Search: Tìm kiếm theo số check, mã sản phẩm, tên sản phẩm

Mẫu báo cáo

 • Có thể xuất báo cáo theo bộ lọc đã chọn dưới định dạng excel bằng cách click button Export.

 • Click vào số check để chuyển đến lịch sử chi tiết của đơn hàng

 • Ý nghĩa của các trường dữ liệu:

  • Outlet: Outlet mà tại đó đơn hàng được ghi nhận

  • Check ID: Mã đơn hàng

  • Business Date: Ngày giao dịch của PMS

  • Transaction Date: Thời gian ghi nhận sản phẩm (gửi xuống bếp)

  • Item Code: Mã của sản phẩm

  • Item Name: Tên sản phẩm

  • Item Quantity: Số lượng sản phẩm được ghi nhận

  • Item Sales: Giá trị trước thuế phí và trước giảm giá của sản phẩm

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.