Skip to main content
Skip table of contents

Update Task Progress - Assign Task (Cập nhập tiến độ công việc - Giao Việc)

Tên màn hình (Screen Name)

Cập nhật tiến độ công việc - giao việc ( Update Task Progress - Assign Task )

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Task Management – Task Management - Chọn một Task đã tạo - Màn hình Task detail

Tổng quan (Summary)

Việc phân công công việc sẽ được thực hiện bởi người tạo công việc, hoặc người quản lí giám sát công việc tuỳ theo trạng thái, thực tế của công việc. Việc thay đổi tiến độ công việc có thể được thực hiện trên thiết bị di động có cài đặt Staff App hoặc trên máy tính của quản lý, giám sát hoặc của người tạo công việc.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin ( Fields Description)

  • Assignee: Người tạo công việc, giám sát hoặc quản lý bộ phận có thể phân công công việc cho nhân viên thuộc bộ phận liên quan đến công việc ( đã được khai báo cho bộ phận đó, tham khảo cách thêm nhân viên cho bộ phận tại Tạo Mới Bộ Phân trong Task Management ). Việc này có thể thực hiện trên phân hệ Task Management hoặc trên thiết bị di động có cài đặt Staff App của người có liên quan đến công việc.

Lưu ý (Remarks)

Sau khi công việc được phân công cho nhân viên phù hợp, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo tới người tạo công việc, giám sát hoặc quản lý liên quan & người vừa được phân công để cập nhật thông tin & trạng thái công việc.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.