Skip to main content
Skip table of contents

Users

Tên màn hình (Screen Name)

User - Thông tin người dùng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Food and Beverage - Configurations - Users

Tổng quan (Summary)

Danh sách người dùng của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Sync User/ Đồng bộ thông tin người dùng (khai báo ở Admin Setting/ User Management)

 • Thực hiện đồng bộ thông tin người dùng được sử dụng phân hệ F&B

Danh sách người dùng

 • Tên/ Họ của người dùng

 • Email

 • Outlets mà người dùng được thao tác trên máy POS/ tablet

 • Card Available: User đã được cấp thẻ (được sử dụng để Void/ Re-open/ Return đơn hàng)

 • Nút chức năng:

  • Sửa/ Edit: Cập nhật tên người dùng (nếu chưa được khai báo), gán người dùng vào các Outlet

  • Gán thẻ cho người dùng: Thẻ vật lý được gán với người dùng nếu người dùng là Manager và được quyền Void item/ Re-open/ Return đơn hàng. Đối với các thao tác này, nếu không đăng nhập vào tài khoản của người dùng có quyền, có thể sử dụng thẻ để thực hiện tiếp. Click vào button thẻ, tab thẻ vào đầu đọc thẻ được nối với máy để gán thẻ.

  • Hủy thẻ cho người dùng: Nếu người dùng đã có thẻ vật lý, vì 1 lý do nào đó cần hủy gán thẻ, có thể click vào biểu tượng này để thực hiện hủy gán thẻ

Kiểm tra thông tin thẻ

Thực hiện kiểm tra thông tin thẻ bằng cách:

 • Tại button gần button Sync User, click Check Card

 • Tab thẻ vào đầu đọc thẻ để kiểm tra thông tin người dùng nào được gắn với thẻ đang kiểm tra (nếu có)

Assign/ Un-assign người dùng vào/ ra khỏi Outlet được phép thao tác trên tablet/ POS

 • Có thể thực hiện sửa trực tiếp cho từng user, hoặc thực hiện assign đồng loạt nhiều user bằng cách:

 • Tại button gần button Sync User, click Assign

 • Chọn Outlet muốn thêm user, danh sách các user hiện có trong outlet sẽ được hiển thị ngay bên dưới

 • Chọn user muốn add thêm vào Outlet/ Hoặc xóa user ra khỏi Outlet

Lưu ý (Remarks)

Chỉ người dùng được gán vào các Outlet mới được thao tác trên tablet ở các Outlets được phân công.

Người dùng được phân quyền vào Web Portal ở từng hạng mục menu được phân quyền có thể xem được thông tin của tất cả các Outlet

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.