Skip to main content
Skip table of contents

XML File

Tên màn hình (Screen Name)

XML File - Chi tiết các item được ghi nhận ở các đơn hàng đã thanh toán

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Food and Beverage - Reports - XML File

Tổng quan (Summary)

Chi tiết các item được ghi nhận ở các đơn hàng đã thanh toán ở định dạng XML - tích hợp với SAP

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Filter - Lọc báo cáo

 • Outlet Lọc theo Outlet, nếu không chọn Outlet, mặc định hiểu sẽ xuất hết thông tin của toàn bộ các Outlet

 • Business Date: Lọc theo ngày giao dịch của Cirrus PMS (Ngày giao dịch sẽ được cập nhật khi thực hiện Night Audit ở phân hệ Front Office)

Xuất file XML

 • Sau khi lọc theo các thông tin cần thiết, click button Export, chọn file cần để tải

 • Các file XML:

  • XML File: File trừ tồn

  • SAP Reconcilation: File trừ tồn dưới dạng excel

  • Revenue: File doanh thu đối với cơ sở độc lập không post charge qua PMS

  • Payment: File thanh toán đối với cơ sở độc lập không post charge qua PMS

 • File sẽ được tải về theo định dạng XML:

 • Người dùng có thể lưu file về máy và mở file bằng phần mềm Excel

Lưu ý (Remarks)

File XML sẽ được tự động upload lên SAP vào thời điểm NAD/ thời điểm cấu hình đối với các cơ sở độc lập. Màn hình này dùng để xuất file tham chiếu nếu cần.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.